25. 9. 2014

PHP - základná práca s DB

Pri väčšom množstve dát, alebo postupne tvorenom obsahu stránky má zmysel uvažovať nad čítaním a zápisom údajov do databázy. Tieto sa dajú rýchlo prehľadávať a triediť aj do väčších objemov ako súbory na disku.


Pre pripojenie z PHP do databázy možno použiť funkcie s predponou podľa typu databázy:
MYSQL - mysqli_connect
MSSQL - mssql_connect
ORACLE - oci_connect

Príklad pripojenia do oracle databázy:

$connection = oci_pconnect(DB_SERVER_USERNAME, DB_SERVER_PASSWORD, DB_DATABASE, DB_CHARSET);

Miesto DB_DATABASE možno použiť connection string z TNS:
Ako DB_CHARSET nastavenie kódovej stránky pri stavbe databázy, napr AL32UTF8.
if ($connection !== FALSE)
 {
  $query ="select *";
  $query.=" from knihy";
  $statement=oci_parse($connection, $query);
Po úspešnom pripojení nastavíme SQL príkaz do reťazca. S týmto reťazcom zavoláme funkciu oci_parse. Ak sa vykoná úspešne, môžeme zavolať oci_execute. 

  if ($statement !== FALSE)
   {
    if (oci_execute($statement))
     {
Po spracovaní SQL príkazu databázou načítame výsledky do poľa po riadkoch príkazom oci_fetch_array, ktorý vráti pole obsahujúci riadok s jednotlivými bunkami podľa názvov vrátených stĺpcov. Týmito údajmi môžeme naplniť PHP premenné, ktoré neskôr použijeme.
 

      $i=1;
      while ($row=oci_fetch_array($statement,OCI_BOTH))
       {
        $FNazov[$i]=$row['NAZOV'];
        $FObal[$i] =$row['OBAL'];
        $i++;
       }
     }
    oci_free_statement($statement);
   }

  oci_close($connection);

} else {
echo "DB connection failed!<br />\n";
}


Po ukončení práce s databázou môžeme vygenerovať html kód stránky do ktorej vyplníme načítané údaje z DB. 

echo "<table>\n";
if ($i != 0 )
 {
   for ($x = 1; $x < $i; $x++) {
    echo "<tr><td>\n";
    echo '<img src="'.$FObal[$x].'">';
    echo "\n</td><td><h2>".$FNazov[$x]."</h2></td></tr>\n";
   }
 }
echo "</table>\n";


pozn
Bindované premenné sú rýchlejšie pri opakovaní príkazu v cykloch, kedy netreba zakaždým spúšťať parsovanie SQL príkazu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára