1. 7. 2015

PHP - generovanie grafu z DB cez jpgraph

Pre vykreslenie grafov je možné v PHP použiť knižnicu JPGRAPH.
Po načítaní údajov z DB za zobrazovaný rozsah do polí sa tieto premenné použijú pre vygenerovanie grafu hodnôt. Najrozsiahlejšou časťou je potom naformátovanie grafu.
Knižnicu je potrebné uložiť do filesystému a zaradiť ju do kódu
    require_once ('../jpgraph.350/jpgraph.php');

Príklad PHP kódu zobrazujúceho obsadenosť páskových mechaník:

<?php
// NASTAVENE KONSTANTY, AKO PRIPOJENIE DB, CESTY A POD
 define('DB_SERVER_USERNAME', 'graf1');
 define('DB_SERVER_PASSWORD', 'pwd1');
 define('DB_CHARSET', 'AL32UTF8');
 define('DB_DATABASE', '(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.100)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=DB1)))');
 date_default_timezone_set("Europe/Bratislava");

// PRVOTNE PRIPOJENIE DO DB
 $connection = oci_pconnect(DB_SERVER_USERNAME, DB_SERVER_PASSWORD, DB_DATABASE, DB_CHARSET);
 $i=0;

// PRIPOJENIE USPESNE
 if ($connection !== FALSE)
 {
// NASTAVIME FORMAT DATUMU
  $statement=oci_parse($connection,"alter session set NLS_DATE_FORMAT='dd.mm. hh24:mi'");
  oci_execute($statement);
  oci_free_statement($statement);

  $query ="select *";
  $query.=" from bko_tapes";
  $query.=" where datum >= to_date('".$datm.".2015','DD.MM.YYYY')";
  $query.=" and  datum < to_date('".$datm.".2015','DD.MM.YYYY') + 2";
  $query.=" order by datum";

// BLOK PRE SELECT A NATIAHNUTIE DAT
  $statement=oci_parse($connection, $query);
  if ($statement !== FALSE)
   {
    if (oci_execute($statement))
    {
     $i=0;
     while ($row=oci_fetch_array($statement,OCI_BOTH))
     {
      $NDatum[$i]  =$row['DATUM'];
      $NE05A[$i] =$row['E05A'];
      $NE05B[$i] =$row['E05B'];

      $i++;
     }
    }
    oci_free_statement($statement);
   }
   oci_close($connection);

// MOZEME KRESLIT

  if ( $i > 10 ) {
  require_once ('../jpgraph.350/jpgraph.php');
  require_once ('../jpgraph.350/jpgraph_line.php');

 // Rozmery a typ grafu
  $graph = new Graph(900,650);
 // NADPIS
  $graph->title->Set('OBSADENOST MECHANIK');
  $graph->title->SetFont(FF_TIMES,FS_BOLD,18);
  $graph->SetScale('textlin',0,10); // nastavi napevno y os 0-10

 // os Y
  $graph->yaxis->title->Set("[ks mechanik]"); // Wording on the yaxis graph
  $graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD,14); // Text font
  $graph->yaxis->SetTitlemargin(-14); // Specifies the distance between the axis and the title
// $graph->yscale->SetGrace(15); // Gives X percentage of space at the to of the graph\
 // TIMESTAMP
  $txtDATUM = new Text('generated'. date('d.m.Y H:i:s',time()));
  $txtDATUM->SetPos(750,620,'left','top');
  $txtDATUM->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,7);
  $graph->Add($txtDATUM);
 // FORMATOVANIE
  $graph->xaxis->SetTickLabels($NDatum);
  $graph->xaxis->SetTextTickInterval(12);
  $graph->xaxis->SetLabelAngle(90);
  $graph->xaxis->SetFont(FF_FONT1,FS_NORMAL);
  $graph->yaxis->SetFont(FF_FONT1,FS_NORMAL);
  $graph->yaxis->scale->SetAutoMin(0);
  $graph->xgrid->SetLineStyle('solid');
  $graph->xgrid->SetColor('#b3b3b3');
  $graph->xgrid->Show();

  $graph->img->SetAntiAliasing(false);
 // SAMOTNE GRAFY
  $hrub=5;

  if ($lok != 2) { $lpt=new LinePlot($NE05A); $lpt->SetLegend('Lokalita A');$graph->Add($lpt); $lpt->SetWeight($hrub); }
  if ($lok != 1) { $lpt=new LinePlot($NE05B); $lpt->SetLegend('Lokalita B');  $graph->Add($lpt); $lpt->SetWeight($hrub); }

 // LEGENDARY
  $graph->legend->SetLayout(LEGEND_VERT);
  $graph->legend->SetFont(FF_FONT1,FS_NORMAL);
  $graph->legend->Pos(0.02,0.02,'right','top');
  $graph->legend->SetColumns(2);
 // VYKRESLI
  $graph->Stroke('/var/www/html/brano/tmp/tapes_graf1.png');

  echo '<center><img src="../tmp/tapes_graf1.png?c='.rand(1,10000).'"></center>'."\n";
 } else {
  echo 'Ziadne data za dany den!<br />';
 }
 }
?>


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára